Skip to main content

Imitative Follower Deception in Stackelberg Games

Jiarui Gan‚ Haifeng Xu‚ Qingyu Guo‚ Long Tran−Than‚ Zinovi Rabinovich and Michael Wooldridge

Book Title
EC'19‚ to appear
Year
2019