Skip to main content

The Semantic Web−ASWC 2006

Riichiro Mizoguchi‚ Zhongzhi Shi and Fausto Giunchiglia

Book Title
First Asian Semantic Web Conference
Number
4183
Year
2006