Skip to main content

FoxNet: A Multi−face Alignment Method

Yuxiang Wu‚ Zehua Cheng‚ Bin Huang‚ Yiming Chen and Weiyang Wang

Year
2019