Skip to main content

P2−Net: Joint Description and Detection of Local Features for Pixel and Point Matching

Bing Wang‚ Changhao Chen‚ Zhaopeng Cui‚ Jie Qin‚ Chris Xiaoxuan Lu‚ Zhengdi Yu‚ Peijun Zhao‚ Zhen Dong‚ Fan Zhu‚ Niki Trigoni and Andrew Markham

Year
2021