Skip to main content

Vote−Based 3D Object Detection with Context Modeling and SOB−3DNMS

Qian Xie‚ Yu−Kun Lai‚ Jing Wu‚ Zhoutao Wang‚ Yiming Zhang‚ Kai Xu and Jun Wang

Journal
International Journal of Computer Vision (IJCV)
Year
2021