Skip to main content

VENet: Voting Enhancement Network for 3D Object Detection

Qian Xie‚ Yu−Kun Lai‚ Jing Wu‚ Zhoutao Wang‚ Dening Lu‚ Mingqiang Wei and Jun Wang

Journal
ICCV
Year
2021