Skip to main content

MLCVNet: Multi−Level Context VoteNet for 3D Object Detection

Qian Xie‚ Yu−Kun Lai‚ Jing Wu‚ Zhoutao Wang‚ Yiming Zhang‚ Kai Xu and Jun Wang

Journal
CVPR 2020
Year
2020