Skip to main content

PointLoc: Deep Pose Regressor for LiDAR Point Cloud Localization

Wei Wang‚ Bing Wang‚ Peijun Zhao‚ Changhao Chen‚ Ronald Clark‚ Bo Yang‚ Andrew Markham and Niki Trigoni

Journal
IEEE Sensors Journal
Year
2021