Skip to main content

Zero−shot and Few−shot Learning with Knowledge Graphs: A Comprehensive Survey

Jiaoyan Chen‚ Yuxia Geng‚ Zhuo Chen‚ Jeff Z. Pan‚ Yuan He‚ Wen Zhang‚ Ian Horrocks and Huajun Chen

Book Title
Proceedings of the IEEE (2023)
Year
2023