Skip to main content

Subsumption Prediction for E−Commerce Taxonomies

Jingchuan Shi‚ Jiaoyan Chen‚ Hang Dong‚ Ishita Khan‚ Lizzie Liang‚ Qunzhi Zhou‚ Zhe Wu and Ian Horrocks

Book Title
European Semantic Web Conference
Organisation
Springer
Pages
244–261
Year
2023