Skip to main content

Language Models as Hierarchy Encoders

Yuan He‚ Zhangdie Yuan‚ Jiaoyan Chen and Ian Horrocks

Journal
ArXiv
Note
Preprint
Year
2024