Skip to main content

On Prototypes for Winslett's Semantics of DL−Lite ABox Evolution

Evgeny Kharlamov and Dmitriy Zheleznyakov

Book Title
Proc. DL workshop
Year
2011