Skip to main content

Correlation filter tracking: Beyond an open−loop system

Qingyong Hu‚ Yulan Guo‚ Yunjin Chen‚ Jingjing Xiao and Wei An

Journal
British Machine Vision Conference (BMVC)
Year
2017